Linki
Wyniki Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014
Dokumenty programowe Sojuszu Lewicy Demokratycznej
Wyniki Wyborów do SENATU 2011
Wyniki Wyborów do SEJMU 2011
Wyniki Wyborów Samorządowych 2010
INICJATYWY USTAWODAWCZE KLUBU POSELSKIEGO LEWICA
Wyniki Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2009
Prognoza pogody dla Miasta Kalisza
Jak zostać członkiem SLD?
LESZEK ALEKSANDRZAK

 
   Zapraszamy do Kina Letniego na Rynku Głównym w Kaliszu 2015-06-29
Miasto Kalisz przygotowało bogatą – kulturalno-artystyczną – ofertę wakacyjną. Kino Letnie to jedna z wielu zaplanowanych atrakcji. Mieszkańcy naszego miasta będą mieli okazję obejrzeć klasyki kina.
Pierwszy seans zostanie wyemitowany już 11 lipca, wówczas na Głównym Rynku Kalisza zobaczymy słynny melodramat, film – legendę: "Casablanca".

Seanse Kina Letniego rozpoczynać będą się o godzinie 22.00 w każdą sobotę, począwszy od 11 lipca, finałowa projekcja została zaplanowana na 29 sierpnia.
Wstęp jest bezpłatny.


Repertuar jest bardzo różnorodny, każdy znajdzie coś dla siebie. Będzie western, filmy rodzinne, klasyka światowego kina, oskarowe kino polskie, a nawet komedia romantyczna.


Przedstawiamy tytuły i daty projekcji filmów:

11.07.2015 r. – godz. 22.00 – „Casablanca” – 1942,
reżyseria Michael Curtiz, (1godz. 42 min).

18.07.2015 r. – godz. 22.00 – „Nietykalni” – 2011,
reżyseria Olivier Nakache,Eric Toledano (1 godz. 52 min).

25.07.2015 r. – godz. 22.00 – „Labirynt” – 2013,
reżyseria Denis Villeneuve (2 godz. 33 min).

01.08.2015 r. – godz. 22.00 - „Zaginiona Dziewczyna” 2014,
reżyseria David Fincher,(2 godz. 29 min).

08.08.2015 r. – godz. 22.00 - „Kupiliśmy ZOO” – 2011,
reżyseria Cameron Crowe, (2 godz. 4 min).

15.08.2015 r. - godz. 22.00 – „Spadkobiercy” 2011-USA,
reżyseria Alexander Payne (1godz. 55Min).

22.08.2015 r. – godz. 22.00 - „Gran Torino” – 2008,
reżyseria Clint Eastwood (1 godz. 56 min).

29.08.2015 r. - godz. 22.00 - „Helikopter w Ogniu” – 2001, reżyseria Ridley Scott (2 godz. 24 min).


Serdecznie zapraszamy

Więcej
   Prezydent Miasta Kalisza otrzymał absolutorium za 2014 rok 2015-06-25
Zapraszamy do zapoznania się z treścią końcowego wystąpienia radnego Dariusza Witonia – Przewodniczącego Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej Rady Miejskiej Kalisza wygłoszonego podczas dzisiejszej Sesji przed głosowaniem nad udzieleniem absolutorium dla Prezydenta Miasta Kalisza za 2014 rok. ...

Więcej
   Bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców - 26 czerwca 2015r 2015-06-23
Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości,
Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu
oraz
Naczelnik Drugiego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu,

zapraszają na spotkanie, podczas którego zostaną omówione następujące zagadnienia:

- zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług od dnia 1 lipca 2015 roku,

- wsparcie w prawidłowości rozliczeń podatkowych i ograniczenie unikania opodatkowania,

- działania na rzecz poprawy funkcjonowania Administracji Podatkowej,

- proklienckie zmiany w Administracji Podatkowej i nowe inicjatywy na przyszłość.

Spotkanie szkoleniowe odbędzie się już w najbliższy piątek 26 czerwca 2015 roku
o godz. 12.00., w siedzibie Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
przy ulicy Częstochowskiej 25 w Kaliszu.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy

Więcej
   Zgłaszanie kandydatów na ławników 2015-06-16
W dniu 30 czerwca 2015r. mija termin zgłaszania kandydatów na ławników.

Wnioski można składać w:
Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza
(Villa Calisia, Al. Wolności 4, 62-800 Kalisz).


Karta zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wg obowiązującego wzoru, dostępna jest:

- w Kancelarii Rady Miejskiej (Villa Calisia, Al. Wolności 4, I piętro),

- w formie elektronicznej można ją znaleźć:
w Poradniku Interesanta na stronie internetowej: www.kalisz.pl
lub na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: www.ms.gov.plWYMAGANE DOKUMENTY:

a/ Jeśli ławnik zgłoszony jest przez obywateli

- dołącza się listę co najmniej 50 osób zamieszkujących na stałe w Kaliszu, zawierającą: imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis;


b/ Jeśli ławnik zgłoszony jest przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa

- dołącza się aktualny odpisz Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji;


c/ Informacja z Krajowego Rejestru Karnego;

d/ Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

e/ Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

f/ 2 zdjęcia (zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego);

g/ Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia - wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 581), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM?

Ławnikiem Sądu Okręgowego lub Rejonowego w Kaliszu MOŻE ZOSTAĆ osoba, która:

- posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
- jest nieskazitelnego charakteru,
- ukończyła 30 lat i nie przekroczyła 70 lat,
- jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w Kaliszu co najmniej od roku,
- jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
- posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.


Ławnikami NIE MOGĄ BYĆ:

- osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
- osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
- funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
- adwokaci, radcy prawni, aplikanci adwokaccy i radcowscy,
- duchowni,
- żołnierze w czynnej służbie wojskowej, funkcjonariusze Służby Więziennej,
- radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW MOGĄ ZGŁOSIĆ:

- prezesi właściwych sądów,
- stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
- co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale w Kaliszu (uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na liście).


INFORMACJE DODATKOWE:

1. Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu – 30 czerwca 2015r., a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu;
2. Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika;
3. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

W razie pytań i wątpliwości dodatkowe informacje można uzyskać w Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza pod niżej wymienionymi numerami telefonów:
62 / 7654348,
62 / 7654349, lub
62 / 7654350.

Więcej
   Wniosek SLD o skrócenie kadencji Sejmu 2015-06-11
Sojusz złożył do laski marszałkowskiej projekt uchwały o skróceniu kadencji Sejmu – poinformowało prezydium Klubu Poselskiego SLD.

To reakcja na dymisje w rządzie, do których doszło w środę, m.in. w związku z wyciekiem akt ze śledztwa dot. tzw. afery podsłuchowej.

– Od wczoraj jesteśmy świadkami jawnej destabilizacji w rządzie i w PO, co też oznacza destabilizację państwa. Chcemy zaoszczędzić Polkom i Polakom wielomiesięcznych kłótni między rządem PO-PSL a PiS. Dlatego dla dobra Polski składamy projekt uchwały dotyczący samorozwiązania Sejmu – powiedziała wiceprzewodnicząca KP SLD Anna Bańkowska.

Wiceprzewodniczący SLD Marek Balt dodał, że w obecnej sytuacji potrzebne jest to, aby wyłoniła się nowa większość parlamentarna, która będzie miała mandat społeczny.
- Mandat obecnej władzy zakończył się – stwierdził Balt.
Poseł Zbyszek Zaborowski z kolei zapowiedział, że klub SLD rozpocznie zaraz po złożeniu wniosku o skrócenie kadencji Sejmu konsultacje o jego poparcie z innymi ugrupowaniami. Posłowie SLD odnieśli się także do wypowiedzi marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego, który argumentując swoją decyzję o rezygnacji ze stanowiska „dla dobra Platformy Obywatelskiej”.
– Chcę przypomnieć panu marszałkowski, że jest marszałkiem całego Sejmu, a nie tylko PO. Jego wypowiedź jest skandaliczna – powiedział poseł Cezary Olejniczak.


Źródło: www.sld.org.pl

Więcej
   Rondo na Piłsudskiego - rusza II etap prac 2015-06-10
Uwaga kierowcy !!!

Dziś w nocy rusza kolejny etap prac, związanych z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Złotej i Piłsudskiego.

Ruch kołowy zostanie skierowany na wykonaną w pierwszym etapie część jezdni.
Kolejny etap prac prowadzony będzie przy zwężeniu drogi, utrzymany jednak zostanie dwukierunkowy ruch pojazdów w ulicę Piłsudskiego oraz na wlocie Złotej od Bażanciej. Wlot Złotej (od strony Długosza) pozostanie całkowicie zamknięty. Kierowcy mogą korzystać z wyznaczonych objazdów.

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu prosi o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania.

Więcej
   Nabór na stanowisko Dyrektora MZBM w Kaliszu 2015-06-09
W dniu 2 czerwca 2015r Prezydenta Miasta Kalisza ogłosił nabór na stanowisko Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu ul. Dobrzecka 18

Termin składania ofert: do 15 czerwca 2015r.


I. Wymagania związane ze stanowiskiem:

1) niezbędne:

a) wykształcenie wyższe,
b) minimum 5 lat stażu pracy ogółem,
c) co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisko Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu,
d) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
e) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
f) posiadanie nieposzlakowanej opinii,


2) dodatkowe:

a) wykształcenie wyższe w zakresie ekonomii, prawa, administracji publicznej, zarządzania organizacjami lub zarządzania nieruchomościami,
b) studia podyplomowe w zakresie zarządzania nieruchomościami, finansów publicznych, zamówień publicznych lub inne związane ze stanowiskiem,
c) doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych,
d) doświadczenie w zakresie zarządzania nieruchomościami,


3) predyspozycje osobowościowe:

- umiejętność kierowania zespołem i organizacji pracy, samokształcenie i doskonalenie zawodowe, uprzejmość, komunikatywność, umiejętność podejmowania decyzji, dokładność, dyspozycyjność, uczciwość, obiektywność.


II. Zakres zadań na stanowisku Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu jest jednostką organizacyjną Miasta Kalisza. Głównym celem działania jednostki jest zaspokajanie bieżących potrzeb mieszkaniowych ludności w ramach zarządzanego zasobu mieszkaniowego. Zasady funkcjonowania Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych, strukturę i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny. Statut oraz Regulamin organizacyjny MZBM-u w Kaliszu jest zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu (bip.mzbm,Kalisz.pl) lub na stronie jednostki (www.mzbm.kalisz.pl.).


III. Wymagane dokumenty:

a) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( wzór kwestionariusza można pobrać na stronie www.bip.kalisz.pl),
b) list motywacyjny – uzasadnienie przystąpienia do naboru oraz wskazanie doświadczeń zawodowych związanych z zadaniami realizowanymi na stanowisku Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu,
c) kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie (kserokopia dyplomu lub zaświadczenia),
d) kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagany staż pracy (kserokopia świadectwa pracy lub zaświadczenia),
e) kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagany staż pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku,
f) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
g) oświadczenie o braku zakazu dysponowania środkami publicznymi,
h) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji związanych ze stanowiskiem pracy,
i) pisemna koncepcja pracy na stanowisku Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu oraz wizja realizacji zadań jednostki.


IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku: stanowisko pracy znajduje się w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu w budynku przy ul. Dobrzeckiej 18, na IV piętrze, w budynku nie ma windy, stanowisko kierownicze urzędnicze, praca przy komputerze, praca administracyjno-biurowa, praca w terenie.


V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 1,82%,


VI. Termin składania ofert: do 15 czerwca 2015r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert wysłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

VII. Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Kaliszu, ul. Główny Rynek 20 (Ratusz) – Wydział Organizacyjny, pok. 52.


UWAGA !
Ofertę z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie, z dopiskiem „Oferta na stanowisko Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu”. Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych”. Kandydat spełniający wymagania formalne jest zobowiązany do zgłoszenia się na rozmowę z Komisją w ustalonym terminie, o którym kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Więcej
   Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości w Kaliszu 2015-06-08
Rada Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości w Kaliszu ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości w Kaliszu.


I. Kandydaci przystępujący do konkursu muszą spełniać następujące wymagania:

- wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane ekonomiczne lub prawnicze),
- co najmniej 5 – letni (pięcioletni) staż pracy,
- znajomość zagadnień adekwatnych do pełnienia funkcji prezesa Fundacji w zakresie zasad funkcjonowania fundacji, znajomość ustaw: o fundacjach, o finansach publicznych, zamówieniach publicznych i pomocy publicznej,
- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych,
- niekaralność za popełnione umyślnie przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
- umiejętność pozyskiwania i prowadzenia projektów współfinansowanych z funduszy UE - wykaz projektów, które kandydat pozyskał lub uczestniczył w ich zarządzaniu.


II. Dodatkowymi atutami będą:

- umiejętność analizowania dokumentów finansowych,
- doświadczenie w zarządzaniu organizacją lub dużymi projektami,
- doświadczenie w działaniach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości,
- dyspozycyjność, sumienność, rzetelność, staranność i odpowiedzialność,
- samodzielność i determinacja w działaniu,
- otwartość na zmianę, elastyczność w podejściu do trudnych sytuacji zawodowych,
- mile widziana wiedza i doświadczenie w zarządzaniu instrumentami inżynierii finansowej.


III. Zgłoszenie kandydata do konkursu winno zawierać:

- curriculum vitae i list motywacyjny,
- uzasadnienie decyzji o złożeniu oferty,
- kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje kandydata i doświadczenie zawodowe,
- koncepcje rozwoju Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości i jej funkcjonowania w perspektywie najbliższych 3-5 lat,
- oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy,
- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
- oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
- oświadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdz. XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych,
- oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.) w celu przeprowadzenia konkursu,
- do wniosku mogą być dołączone opinie lub rekomendacje.


Pisemne zgłoszenia kandydatów zawierające w/w dokumenty przyjmowane będą w Sekretariacie Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości w Kaliszu, przy ulicy Częstochowskiej 25 (I piętro) w terminie do dnia 24 czerwca 2015r, do godz. 15.00.

Zgłoszenia winny być złożone w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta na stanowisko Prezesa Zarządu Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości w Kaliszu”.

W pierwszym etapie konkursu oferty zostaną sprawdzone pod względem formalnym. Osoby spełniające wymogi formalne zostaną zaproszone na indywidualna rozmowę kwalifikacyjną. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami odbywać się będą w dniach 29.06. – 02.07.

Więcej
   Apel kaliskich radnych w sprawie dopalaczy 2015-05-28
Radni Rady Miejskiej Kalisza wystosowali apel do Prezydenta RP o przyspieszenie prac nad nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz podjęcie prac legislacyjnych, które pozwolą na wyeliminowanie z obrotu środków zastępczych tzw. „dopalaczy”.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią apelu ...

Więcej
   Magdalena Ogórek - dziękuje za wsparcie SLD i apeluje o udział w niedzielnych wyborach 2015-05-08
Chciałabym, aby moja kampania przetarła szlak dla kobiet, które w przyszłości będą wpływały na losy naszego kraju – powiedziała kandydatka na prezydenta dr Magdalena Ogórek. Podsumowując swoją kampanię dziękowała SLD za wsparcie i apelowała do Polek i Polaków o pójście do urn wyborczych 10 maja.

Magdalena Ogórek dziękowała za wsparcie tym wszystkim, którzy "prowadzili z nią na polskich ulicach wiele inspirujących rozmów" i odnosili się do jej postulatów. Dziękowała też SLD - za to, że partia ta pomogła jej wystartować. "Zgodzili się mi pomóc i w ten oto sposób stałam się jedyną kobietą w tym wyścigu prezydenckim. Chciałam to podkreślić, bo to bardzo duża odwaga ze strony SLD, by wspomóc kobietę" – powiedziała kandydatka popierana przez Sojusz.

Według niej, trudno się dziwić, że jest jedyną kobietą w wyścigu prezydenckim, bo – jak zauważyła – w Polsce wiele stanowisk decyzyjnych jest zarezerwowanych wyłącznie dla mężczyzn. „Oczywiście oficjalnie kobieta może nawet wystartować w wyborach prezydenckich, natomiast natychmiast jest poddana zmasowanemu atakowi. Ta kampania najlepiej to wyraziła i pokazała" - powiedziała kandydatka.
Jak mówiła, bardzo by chciała, aby ta kampania przetarła szlak dla kobiet, które w przyszłości będą wpływały na losy naszego kraju. "Dlatego apeluję do kobiet, do Polek, by bardzo mocno wsparły mnie 10 maja, by na mnie zagłosowały. A Polki i Polaków chciałabym poprosić o jak najlepszą frekwencję 10 maja, bo to jest bardzo ważne" - oświadczyła.
O głosy na Magdalenę Ogórek do wyborców lewicy apelował szef sztabu wyborczego Leszek Aleksandrzak. „To jest jedyna kandydatka kobieta, która mówi o programie opiekuńczego państwa. W związku z tym w imieniu sztabu wyborczego SLD apeluję do wszystkich ludzi lewicy: członków SLD, elektoratu SLD, wszystkich, którzy mają poglądy lewicowe, by zagłosowali na jedyną kobietę, kandydatkę lewicy w tych wyborach prezydenckich" - powiedział Aleksandrzak.


Źródło foto: Twitter - Katarzyna Bernadetta Olszewska

Więcej
 
Ostatni news

Zapraszamy do Kina Letniego na Rynku Głównym w Kaliszu
Miasto Kalisz przygotowało bogatą – kulturalno-artystyczną – ofertę wakacyjną. Kino Letnie to jedna z wielu zaplanowanych atrakcji. Mieszkańcy naszego miasta będą mieli okazję obejrzeć klasyki kina.
Pierwszy seans zostanie wyemitowany już 11 lipca, wówczas na Głównym Rynku Kalisza zobaczymy słynny melodramat, film – legendę: "Casablanca".

Seanse Kina Letniego rozpoczynać będą się o godzinie 22.00 w każdą sobotę, począwszy od 11 lipca, finałowa projekcja została zaplanowana na 29 sierpnia.
Wstęp jest bezpłatny.


Repertuar jest bardzo różnorodny, każdy znajdzie coś dla siebie. Będzie western, filmy rodzinne, klasyka światowego kina, oskarowe kino polskie, a nawet komedia romantyczna.


Przedstawiamy tytuły i daty projekcji filmów:

11.07.2015 r. – godz. 22.00 – „Casablanca” – 1942,
reżyseria Michael Curtiz, (1godz. 42 min).

18.07.2015 r. – godz. 22.00 – „Nietykalni” – 2011,
reżyseria Olivier Nakache,Eric Toledano (1 godz. 52 min).

25.07.2015 r. – godz. 22.00 – „Labirynt” – 2013,
reżyseria Denis Villeneuve (2 godz. 33 min).

01.08.2015 r. – godz. 22.00 - „Zaginiona Dziewczyna” 2014,
reżyseria David Fincher,(2 godz. 29 min).

08.08.2015 r. – godz. 22.00 - „Kupiliśmy ZOO” – 2011,
reżyseria Cameron Crowe, (2 godz. 4 min).

15.08.2015 r. - godz. 22.00 – „Spadkobiercy” 2011-USA,
reżyseria Alexander Payne (1godz. 55Min).

22.08.2015 r. – godz. 22.00 - „Gran Torino” – 2008,
reżyseria Clint Eastwood (1 godz. 56 min).

29.08.2015 r. - godz. 22.00 - „Helikopter w Ogniu” – 2001, reżyseria Ridley Scott (2 godz. 24 min).


Serdecznie zapraszamy
Losowe zdjęcie


Dariusz Witoń - Wojewódzka Inauguracja Kampanii Parlamentarnej SLD 2011r w Poznaniu

Więcej
Newsletter
Chcesz otrzymywać aktualności? Wpisz swój email i kliknij OK


Powered by VAO Engine 2.0